view cart menu separator categories menu separator faq
advanced search
Những thông tin mà chúng tôi lưu trong bảng đăng ký của mình có bị sử dụng cho mục đích kinh doanh khác?


Những thông tin mà chúng tôi lưu trong bảng đăng ký của mình có bị sử dụng cho mục đích kinh doanh khác?
Chúng tôi không bao giờ sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích kinh doanh khác, chúng tôi chỉ sử dụng chúng để liên lạc với khách hàng và dùng để phục vụ khách hàng.

top^

Last Updated: 23 Dec 2005 03:52:53 PST home  |  about  |  terms  |  contact
Powered by eCRATER - a free online store builder